اتوماسیون اداری

كميسيون معاملات و مناقصات

چاپ مي كنمچاپ مي كنم


عملیات مربوط به خرید كالا وخدمات دربرخی از سازمانها بخصوص سازمانهای دولتی وشركتهای دولتی دارای ضوابط و مراحل مربوط به خود می باشد. اغلب قراردادهایی كه اصطلاحا جزء معاملات عمده محسوب می شوند براساس تصمیم گیری كمیسون معاملات ویا هر عنوان دیگر انجام می شود .

این زیرسیستم به منظور كنترل وثبت مراحل انجام معاملات عمده بخصوص درسازمانهای دولتی وشركتهای دولتی ویا شركتهای خصوصی كه از چنین سازو كاری جهت تصمیم گیری استفاده می كنند بصورت یكپارچه با سیستمهای انبار وتداركات و سیستم قراردادها و سایر زیرسستمها طراحی گردیده است برخی از امكانات سیستم كمیسیون معاملات بشرح ذیل می باشد:

قابلیتها و امکانات سیستم

 

» امكان تعریف سازمان و مراكز خرید
» امكان تعریف و گروه بندی انواع قراردادهای خرید كالا و خدمات قراردادهای سفارش و ساخت پیمانكاری، قراردادهای فروش
» امكان تعریف و گروههای تامین كننده ، مشتریان ، كارفرمایان و پیمانكاران و تولیدكنندگان
» امكان تعریف اعضای كمیسیونها و هیئت ها
» امكان استفاده از واحدهای سازمانی درخواست كننده و مراكز هزینه
» امكان تعریف و گروه بندی الگوها برای قراردادها و ...
» امكان تعریف قوانین و مقررات
» امكان گروه بندی موضوعات، نیاز ها و رشته ها
» امكان تعریف سمت های سازمانی
» امكان تعریف جداول دلایل لیست سیاه، دلایل ردصلاحیت، روزنامه های مجاز، نحوه اعلام مناقصه و مزایده، انواع اسناد قابل قبول ضمانت، حسابهای بانكی
» امكان صدور دستور كار و درخواست مناقصه
» فراخوان شناسایی تامین كنندگان
» دریافت مدارك و ارزیابی تامین كنندگان
» آگهی دعوت به مناقصه
» دریافت اسناد و ارزیابی شركت كنندگان
» كمیسیون مناقصه و صدور صورتجلسه كمیسیون مناقصه
» كمیسیون ترك تشریفات مناقصه و صدور صورتجلسه كمیسیون ترك تشریفات
» صدور فرم دستور كار كمیسیون مزایده
» آگهی و دعوت به شركت در مزایده
» صدور صورتجلسه كمیسیون مزایده
» صدور صورتجلسه كمیسیون ترك تشریفات مزایده
» امكان گزارش گیری از كلیه عملیات مناقصه و وضعیت ها بصورت دلخواه
» امكان گزارش گیری از كلیه عملیات كمیسیون مزایده...
» امكان گزارش گیری از گزارش فرمها و صورتجلسات
» امكان استخراج گزارشات تحلیلی و مدیریتی
»امكان ارتباط بصورت یكپارچه با سایر سیستمها از جمله خرید و تداركات، و سیستم انبار و قراردادها

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب