اتوماسیون اداری

مديريت قراردادها و پیمانها

چاپ مي كنمچاپ مي كنم


این زیرسیستم جهت شركتها وسازمانهایی كه با حجم انبوه از قراردادها مواجه هستند برای سهولت درتنظیم وكنترل قراردادهای منعقد شده در سه حوزه متفات شامل قرارداد های تامین كالا و خدمات (كارفرمایی ) و قراردادها ساخت وارائه خدمات ( پیمانكاری ) وقراردادهای ارائه كالا وخدمات ( فروش) بصورت یكپارچه با سایر زیرسیستمها طراحی شده است .

قابلیتها و امکانات سیستم

 

» امكان تعریف سازمان و مراكز خرید، مراكز و سازمان فروش بصورت دلخواه
» امكان تعریف جداول مربوطه بر قراردادها و پروژه ها
» امكان تعریف جداول مرتبط با گروهها و تامین كنندگان و مشتریان
» امكان تعریف ظوابط نرخ گذاری و تحقیقات و عوارض خرید/ فروش
» امكان تعریف و استفاده از واحدهای سازمانی، مراكز هزینه و واحدهای تابعه
» امكان تعریف فهرست بها و ظوابط و ضرایب آن بصورت دلخواه
» امكان تعریف و گروه بندی انواع قراردادهای خرید و تامین كالا و خدمات
» امكان تعریف انواع قراردادهای سفارشات ساخت و تولید و پیمانكاری
» امكان تعریف انواع پروژه های تولید و عمرانی و گروه بندی آنها بصورت دلخواه
» امكان گروه بندی و تعریف انواع قراردادها و سفارشات فروش كالا و خدمات
» امكان تعریف قوانین و مقررات
» امكان تعریف دستگاه و مشاورین ناظر قرارداد
» امكان گروه بندی و تعریف انواع تیپ و نوع قرارداد
» امكان تعریف ظوابط ضریب منطقه ای
» امكان عملیات تنظیم قراردادهای خرید(كارفرما) شامل تنظیم پیش نویسی، جزئیات اقدام قرارداد، در ساخت تضمینات، الحاقیه قرارداد و مطالبات و صورتجلسات  قرارداد و خاتمه / فسخ قرارداد
» امضاء عملیات تنظیم قراردادهای سفارشی ساخت پیمانكاری و مشاوره ای شامل تنظیم پیش نویس، جزئیات اقدام قرارداد، امضاء و ابلاغ قرارداد، پرداخت تضمینات، مطالبات و صورتجلسات قرارداد و خاتمه و فسخ قرارداد
» عملیات تنظیم قراردادهای فروش كالا و خدمات شامل پیش نویس قرارداد و جزئیات اقدام قرارداد، امضاء و ابلاغ، پرداخت تضمینات الحاقیه، مطالبات و صورتجلسه و خاتمه / فسخ قرارداد
» امكان دریافت صورت وضعیت پیمانكاری، فاكتور و صورتحساب، دریافت تمدیل صورت وضعیت و جرائم
» امكان صدور فاكتور، پیش صورتحساب، صورت وضعیت پیمانكاری، تعدیل صورت وضعیت برای قراردادهای پیمانكاری توسط پیمانكار
» امكان صدور فاكتور ،پیش صورتحساب،صورتحساب برای قراردادهای فروش
» امكان صدور سند حسابداری برای فرمهای صادره درسیستم با تنظیمات دلخواه كاربر
» امكان تولید انواع گزارشات دلخواه توسط كاربر از كلیه عملیات سیستم

 

 

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب