اتوماسیون اداری

خزانه داری

چاپ مي كنمچاپ مي كنم


كنترل ونظارت بر نقدینگی ومدیریت گردش عملیات وجوه نقد دربسیاری از شركتها وسازمانها جزء نیاز اصلی محسوب می شود.بسیاری از شركتها درطی روز با صدها مورد عملیات دریافت و پرداخت نقد واسناد روبرو هستند ثبت و كنترل به موقع اطلاعات بصورت یكپارچه باسایر سیستمها و استخراج گزارشات كنترلی ومدیریت لحظه ای از وضعیت نقدینگی سازمان از جمله وظایف این زیرسیستم می باشد.

شركتها وسازمانهایی كه حجم مبالغ دریافتی نقدی واسناد بالایی بصورت روزانه ندارند مثل شركتهای پیمانكاری و شركتهای دولتی وسازمانهای دولتی نیازی به استفاده ازسیستم خزانه داری ندارند ونیاز صدور چك ومغایرت بانكی وكنترل اسناد دریافتنی وپرداختنی خود را می توانند با استفاده از امكانات سیستم حسابداری برطرف نمایند.

قابلیتها و امکانات سیستم

 

»امكان تعریف گروهها و مراكز
»امكان تعریف گروههای صندوق و صندوقها........
»امكان تعریف گروههای تنخواه گردان و تنخواه گردانها
»امكان تعریف گروههای حسابهای بانكی به صورت نامحدود.
»امكان تعریف گروهها و قراردادهای تسهیلات دریافتی به صورت نامحدود.
»امكان تعریف گروهها و قراردادهای تسهیلات پرداختی به صورت نامحدود.
»امكان تعریف انواع فرمها و اسناد دریافتی و پرداختی به صورت پارامتریك.
»امكان تعریف انواع وضعیت فرمها و اسناد دریافتی و پرداختی به صورت پارامتریك
»امكان تعریف انواع موضوعات دریافتی و پرداختی بصورت پارامتریك
»امكان تعریف انواع مدارك دریافتی و پرداختی بصورت پارامتریك
»امكان تعریف دسته چك و كنترل چكهای صادره
»امكان تعریف گروهها و منابع دریافت و پرداخت
»امكان استفاده مستقیم از درختواره های كدینگ خزانه داری در حسابداری و بالعكس
»امكان انجام انواع عملیات دریافت و پرداخت نقد، اسناد مدت دار، تضمین و سپرده ها و بالعكس
»امكان انجام هر گونه عملیات روی اسناد دریافتی و پرداختی به صورت انتخابی و گروهی و تبدیل وضعیت ها به صورت اتوماتیك با حالت های مورد  دلخواه كاربر.
»امكان تنظیم و صدور اسناد حسابداری به صورت دلخواه برای كلیه دریافتها و پرداختها و عملیات اسناد دریافتی و پرداختی و تضمینات و سپرده ها
»امكان ارتباط كلیه دریافتها و پرداختها با سایر زیر سیستمها از جمله قراردادها، بودجه، پروژه ها، صورتحسابها و فاكتورهای خرید و فروش..........
»امكان درج اطلاعات تنخواه گردانها برای هر تنخواه گردان اعم از دزیافت و پرداخت با دسترسی در محیط شبكه به وی و صدور صند حسابداری از فرم های عملیات تنخواه گردان به صورت اتوماتیك.
»امكان صدور درخواست وجه توسط سیستم و گردش عملیات آن در سیستم
»امكان تولید انواع گزارشات ترازها ، گزارشات مدیریتی و مقایسه ای هر عملیات دریافت و پرداخت
»امكان تولید انواع گزارش از جزئیات عملیات، فرمها و اسناد و سوابق و مراحل گردش فرمها و اسناد دریافتی و پرداختی و غیر........
»امكان تهیه صورت مغایرت بانكی با استفاده از فایل های دریافتی از سیستم بانكی به طور كامل و انتقال اقلام باز به دوره های بعد.
»  امكان صدور سند حسابداری برای كلیه عملیات سیستم باتنظمیات درلخواه كاربر بصورت سرجمع وجزئیات اطلاعات
»امكان طراحی و چاپ انواع فرمها و گزارشات توسط كاربر با استفاده از گزارش ساز و شیوه منحصر به فرد سیستمهای توازن.

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب