اتوماسیون اداری

حسابداری بهای تمام شده برمبنای فعاليت (ABC)

چاپ مي كنمچاپ مي كنم


سیستم قیمت تمام شده برمبنای فعالیت (ACTIVITY BASED COSTING) قابل استفاده برای كلیه شركتها و سازمانهای ارائه دهنده خدمات ، شركتهای پیمانكاری ومهندسین مشاور ، سازمانهای دولتی و شركتهای دولتی ، نهادهای عمومی غیر دولتی ، بخصوص واحدهای درمانی و بیمارستانی و همچنین شركتهای تولیدی علاقمند به استفاده از این روش جهت محاسبه و كنترل بهای تمام شده می باشد . اين زيرسيستم قابليت تطبیق با نیازهای مختلف را دارا می باشد .

قابلیتها و امکانات سیستم

 

1- ایجاد اطلاعات پایه شامل :

» تعریف مراكز هزینه بصورت درختی و سطوح نامحدود
» امكان تعریف واحدهای تابعه ارائه دهنده ویا تولید كننده بصورت درختی وسطوح نامحدود
» تعریف خدمات و تولیدات قابل ارائه بصورت درختی
» تعریف عوامل هزینه
» طبقه بندی نیروی كار مستقیم با ارتباط به سیستم حقوق ودستمزد
» تعریف تجهیزات و ماشین آلات اختصاصی
» امكان كدگذاری وتعریف پروژه ها
» امكان كد گذاری وتعریف قراردادها
» امكان تعریف بهای تعرفه ای برای خدمات وتولیدات 

2- محاسبه نرخ استاندارد و برآورد قیمت تمام شده استاندارد:

» برآورد بودجه جاری وپیش بینی هزینه ها
» محاسبه نرخ یك ساعت كار نیروی انسانی برای هررده نیروی كار
» محاسبه نرخ یك ساعت كاركرد تجهیزات به تفكیك گروههای تجهیزات
» تعریف استاندارد های كار نیروی انسانی و كاركرد تجهیزات برای هریك از فعالیتها ، خدمات
ومحصولات قابل ارائه
» برآورد قیمت تمام شده استاندارد یك واحد فعالیت
» محاسبه قیمت تمام شده استانداردچند واحد ازیك فعالیت
» پیش بینی قیمت پروژه وامكان صدور دستور كاراصلی
» امكان تفكیك پروژه به چندین دستور كار وهمچنین دستور كار اصلی به دستوركارفرعی جهت
اجرا در واحد های مختلف شركت ویا مراكز هزینه مختلف
» امكان صدور دستور كار بین واحدهای سازمانی
» امكان صدور دستور كار برون سپاری (خرید خدمات) برای بخشی از پروژه ها ودستوركارها

3- محاسبه قیمت تمام شده واقعی وثبت های حسابداری :

» ثبت اطلاعات كاركرد واقعی نیروی انسانی
» ثبت اطلاعات كاركرد واقعی تجهیزات استهلاك پذیر با ارزش بالا
» ثبت حساب كار درجریان
» ثبت گزارشات پیشرفت كار
» ثبت صورت وضعیت كار
» ثبت حساب قیمت تمام شده خدمات فروش رفته
» پروژه گردانی پایان سال وثبت حسابداری مربوطه
» واقعی سازی هزینه های استاندارد ، تسهیم انحراف وثبت حسابداری مربوطه

4-گزارشات كنترلی وتحلیل مغایرتها قمیت تمام شده:

» گزارش قیمت تمام شده خدمات
» گزارش قیمت تمام شده خدمات با تسهیم انحرافات
» گزارش تحلیل مغایرت نیروی انسانی
» گزارش تحلیل مغایرت سربار
» گزارش مقایسه ساعات كاراستاندارد وساعات واقعی خدمات انجام شده
» گزارش خدمات انجام شده
» گزارش خدمات پیمانكاری (برون سپاری شده)
» گزارش خدمات در دست اجرا
» گزارش قیمت تمام شده دستور كارها
» گزارش قیمت تمام شده مراكز هزینه
» گزارش قیمت تمام شده فعالیت ها، پروژه ها ، قراردادها
» گزارش كاركرد ماهانه نیروی انسانی
» گزارش پیشرفت كار
» گزارش لیست كارای نیروی انسانی ماهانه و سالانه
» گزارش كارایی رده ها
» گزارش تحلیل ظرفیت ها
» قیمت تمام شده خدمات به تفكیك عوامل تولید
» جزئیات قیمت تمام شده خدمات به تفكیك عوامل تولید
» نمودار رشد كارآیی كاركنان
» نمودار رشد كارایی رده/مركز هزینه
» نمودار قیمت تمام شده فعالیتهای فروش رفته
» نمودار هزنیه مراكز به تفكیك عوامل تولید
» نموادر هزینه فعالیت

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب