اتوماسیون اداری

حسابداری انبار و انبارداری

چاپ مي كنمچاپ مي كنم


در هر سازمان و شرکتی ، برنامه ریزی تولید وفروش بهمراه استفاده بهینه از منابع مختلف سازمان یکی از مهمترین فعالیت های آن سازمان بشمار می رود . برنامه ریزی تولید و تصمیم گیری در مورد منابع مختلف سازمان جهت بهبود بخشی با فرآیندهای تولید و عرضه محصولات به مشتریان نیاز به آگاهی دقیق از اطلاعات انبار آن سازمان دارد .
جهت رسیدن به اهداف فوق انتخاب نرم افزاری کارآمد در زمینه انبار یکی از مسائل مهم و اساسی مدیران می باشد.
مواردی که سیستمهای موجود را از یکدیگر متمایز می سازد طراحی یکپارچه سیستم انبار در ارتباط با سیستمهای فروش ، تدارکات و تولید است و هر چه ارتباطات بین این سیستمها دقیق تر و قویتر باشد استفاده از نرم افزار برای سازمان کاراتر خواهد بود .
نرم افزار انبارداری وحسابداری انبار به عنوان بخشی از سیستم یكپارچه توازن ، دقیقا قابلیتهای فوق را داراست و نیاز سازمانها و موسسات اقتصادی را به نحو احسن برآورده می سازد زیرسیستم حسابداری انبار وانبارداری برای كلیه گروههای كاربری اعم از شركتها وسازمانها بصورت مقداری و ریالی قابل تنظیم واستفاده می باشد .

قابلیتها و امکانات سیستم

 

» امكان پردازش اطلاعات مربوط به كلیه كالاها بر حسب گروهها و زیرگروهها ودسته بندی دلخواه بصورت درختی با سطوح نامحدود .
» امكان استفاده از باركد خوان جهت عملیات مربوط به انبار ونگهداری كد كالاو باركد برای هركالا بصورت جداگانه درسیستم
» امکان تعریف واحدهای مختلف کالا وتبدیل آنهابه یکدیگر و تعریف کالاهای مشابه با امكانات ویژه و منحصر بفرد وكنترل تاریخ تولید ومصرف برای هر كالا
» امكان استفاده از فیلدهای آزاد دراختیار كاربرجهت سفارشی نمودن سیستم برای درج اطلاعات پایه  وفرمهای سیستم با نام  دلخواه  .
» امكان نگهداری اطلاعات مربوط به گروههای تحویل دهندگان و تحویل گیرندگان و سوابق آنها بصورت مرتبط با سیستم فروش ، خرید ،تداركات و حسابداری .
» امكان پردازش اطلاعات فعالیت كارپردازان وماموران خرید بصورت درختی و بدون محدودیت در تعداد سطوح .
» امکان ثبت درخواست کالا توسط تمام واحدهای سازمان وپیگیری درخواست توسط کارکنان و متصدیان انبار .
» امكان صدور درخواست خرید بصورت مكانیزه توسط  انبار با استفاده از اطلاعات یك یا چند درخواست كالا.
» امکان پردازش و تعریف کلیه نرخها برای گروههای مختلف کالا وخدمات بصورت کاملا پویا و محاسباتی و استفاده از روشهای نرخ گذاری انبار شامل : LIFO ، FIFO ، میانگین ، استاندارد و...برای حواله های صادره و مصارف کالا.
» امكان پردازش اطلاعات قراردادها و سفارشات خرید ، پروژه های كارفرمایی و پیمانكاری .
» امكان صدور فرم ارسال كالا توسط كارپردازی جهت كنترل زمان بندی تحویل كالاها به انبار با توجه به سفارشات یا قراردادهای خرید و ساخت و یا اعلام بخش تولید .
» امکان صدور رسید انبار با استفاده از اطلاعات فرم ارسال کالا بدون نیاز به پردازش مجدد و کنترل مغایرت ها .
» امکان صدور حواله انبار ، صورتجلسه تحویل کالا، بارنامه حمل و مجوز خروج بصورت اتوماتیک با استفاده از اطلاعات مربوط به قراردادها و سفارش کار وکالا .
» امكان تعریف سازمان انبارها بر حسب گروههای مورد نیاز و تعریف انبارهای مختلف برای هر گروه انباربصورت نامحدود .
» امكان نگهداری اطلاعات و تعریف سازمان وكاركنان انبار بر حسب واحدهای مختلف سازمانی انبار .
» امكان تنظیم وصدور اسناد حسابداری برای كلیه فرمها و عملیات مربوط به انبار در سیستم حسابداری بصورت اتوماتیك بر حسب ضوابط صدور اسناد حسابداری برای هر فرم انبار .
» امكان استفاده از گروهها و مراكز هزینه مطابق سیستم حسابداری  وهمچنین استفاده ازسرفصل های بودجه ای  مطابق سیستم بودجه .
» امكان تعریف قراردادها ، سفارشات ، پروژه ها ،اشخاص درخواست كننده و مصرف كننده .
» امكان تعریف و تنظیم برنامه انبارگردانی و گروههای شمارش وناظرین انبارگردانی
» انجام عملیات انبار گردانی در طی سال و پایانسال مالی بر حسب نیاز شامل گروههای شمارش ، استخراج گزارشات مقدماتی انبارگردانی و صدور Tag انبار گردانی و شمارش های اول تا سوم و شمارش نهایی.
» استخراج گزارش نهایی انبارگردانی و صدور سندحسابداری بصورت اتوماتیک.
» امكان انتقال موجودی پایان دوره به سال مالی بعد توسط  سیستم .
» امكان انتقال موجودی انبار های تعریف شده درطی سال از طریق بستن انبار فعلی .
» امكان استخراج گزارشات متنوع عملیاتی ، كنترلی، مدیریتی ، نموداری و مقایسه ای بر حسب نیاز و تنظیمات كاربر
» امكان تهیه گزارش صورتهای مالی و گزارشات هیات مدیره .
» امكان تعریف مناطق جغرافیای شامل كشورها ،استانها ، شهرها و نواحی شهری با سطوح نامحدود بصورت درختی و استفاده از آنهادر استخراج گزارشات آماری و نموداری .
» امكان كنترل موجودی كالای آماده تحویل وتعهدات انجام نشده هنگام صدور كلیه فرم های سیستم در صورت استفاده از سیستم انبار بصورت همزمان برای كلیه كالاها بصورت اتوماتیك .
» امكان استخراج گزارشات وسیع وكنترلی از انبارشامل گزارشات جزئیات علمكرد كالاها ، قرارداها ، پروژه ها ، تامین كنندگان ،مشتریان ، مناطق جغرافیایی ، تحویل گیرندگان ، وصدها نوع گزارش متنوع از این قبیل
» امكان استخراج گزارشات موجودی كالا ، گزارشات گردش كالا بصورت گسترده برحسب نیاز
» امكان صدور فاكتور فروش بصورت مستقیم ازاطلاعات حواله انبار و همچنین عملیات مربوط به انتقال بین انبارها وشعب
» امكان طراحی كلیه فرمها وگزارشات  با محتویات دلخواه وبه تعداد نامحدود بااستفاده از گزارش ساز در تمام قسمتهای سیستم
» و.....................

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب