اتوماسیون اداری

اتوماسيون اداری و كارتابل الكترونيك

چاپ مي كنمچاپ مي كنم


امروزه سازمانها و مراكز اطلاعاتی نسبت به گذشته نیاز بیشتری به استفاده از اطلاعات موجود در مراكز بایگانی و چرخه مكاتبانی سازمان خود دارند و دیگر كاغذ به عنوان یك ابزار نگهداری به علت تواناییهای محدودش در ثبت و بازیابی اطلاعات و عدم توان جوابگویی سریع به نیازهای مختلف ، واسط موثر و خوبی به شمار نمیرود .
سیستم اتوماسیون اداری بعنوان یكی از زیرسیستمهای سیستم یكپارچه توازن ، مجموعه قدرتمندی جهت انجام امور اداری ومدیریت چرخه مكاتبات بین سازمانی می باشد . به گونه ای كه تمامی مراحل ثبت نامه های ارسالی و دریافتی و حتی فكس و پست الكترونیكی سازمان توسط این سیستم بطور اتوماتیك ، یكپارچه با سایر سیستمها انجام می شود . این محصول جزء مجموعه توازن بوده با محصول سازمان الكترونیكی سگما + متفاوت می باشد(جهت آشنایی با اتوماسیون وسازمان الكترونیكی سیگما + به بروشور مربوطه مراجعه شود) امكان اتصال به كارتابل از طریق اینترنت امكانات فراوانی را فراهم می آورد تا كاربران از هر نقطه و مستقل از زمان بتوانند كارهای جاری و اداری خود را از راه دور كنترل نمایند .

قابلیتها و امکانات سیستم

 

» امکان ثبت نامه های وارده و صادره و مکاتبات داخلی .
» امکان تعریف دبیرخانه ای مختلف در یک سیستم بدون محدودیت .
» امکان ثبت مراحل تهیه نامه تا مرحله پاراف و امضا در سیستم .
» قابلیت اتصال به انواع اسکنر برای تصویر برداری از نامه و پیوستهای آن .
» امکان انتخاب چندین امضا کننده برای یک نامه بدون محدودیت در تعداد آنها .
» امکان تعیین جانشین برای پست های سازمانی .
» پیکیری اتوماتیک نامه ها توسط سیستم در تاریخ خای مشخص شده توسط کاربر .
» امکان استفاده از قلم نوری جهت امضا دیجیتال ، حاشیه نویسی و شرح اقدامات نامه ها  و بسیاری موارد دیگر .
» امكان لینك وارتباط نامه ها به فرمهای عملیاتی سایر سیستمها همانند سند حسابداری ، رسید انبار ، فاكتور و.....كلیه فرمها سایر سیستمها وامكان مشاهده نامه مربوطه از داخل سند حسابداری بعنوان ضمائم نامه
» سایر امكانات واستخراج گزارشات عمومی مربوط به اتوماسیون اداری وگردش مكاتبات

 

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب