اتوماسیون اداری

حسابداری تعهدی

چاپ مي كنمچاپ مي كنم


حسابداری تعهدی  - ويژه دانشگاههای دولتی و سازمانهای دولتی و شهرداريها

اين نوع حسابداري با توجه طراحي ساختار نظام نوين مالي (حسابداري تعهدي ) براي دانشگاههاي دولتی ، سازمانهای دولتی و شهرداریها طراحي شده ودر واقع متناسب سازي با اين نظام به منظور يكنواختي عناوين واصطلاحات ويا احيانا ماژولهاي خاص منظوره براي آن منظور شده است .

حسابداری تعهدی درواقع تلفيقي از حسابداري جاري دولتي و حسابداري وكنترل بودجه شركتهاي دولتي وحسابداري تملك دارائيهاي سرمايه اي بوده وداراي همه قابليتهاي لازم جهت اجراي نظام جامع مالي تعهدي در دانشگاهها، سازمانهاي دولتي و شهرداریها بصورت يكپارچه با ساير زيرسيستمهاي توازن مي باشد .

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب