اتوماسیون اداری

حسابداری دولتی

چاپ مي كنمچاپ مي كنم


حسابداری جاری دولتی (اعتبارات هزينه ای) كنترل بودجه ودريافت وپرداخت

تنظیم و كنترل حسابها بر حسب برنامه ها و فعالییت های مصوب سالانه در قالب موافقت نامه ها و یا ابلاغیه های برون سازمانی ، امكان ثبت و كنترل منابع مصرف شده و انجام كنترلهای بودجه ای لحظه ای به همراه عملیات و پرداخت روزانه، دفترداری و نگهداری و تنظیم حسابها

و همچنين استخراج گزارشات كاربردی، مدیریتی و برون سازمانی در مقاطع زمانی مختلف و پایان دوره مالی جهت ارائه به دستگاههای نظارتی جزء وظایف اصلی مدیران مالی و ذیحسابان دستگاههای اجرایی می باشد.زیر سیستم حسابداری اعتبارات هزینه ای بعنوان بخشی از سیستم یكپارچه توازن، همراه دفترداری و دریافت و پرداخت امكانات وسیعی را جهت تنظیم و استخراج گزارشات مورد نیاز مدیران و ذیحسابان و عاملین ذیحساب در اختیار كاربران قرار میدهد.این سیستم مطابق با مشخصات اعلام شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با انطباق كامل با دستورالعمل ها و فرمهای ابلا غ شده وزارت اقتصاد و دارایی و با رویكردی كاملا جدید طراحی و پیاده سازی گردیده است.

قابلیتها و امکانات سیستم

 

» عملیات كامل مربوط به صدور اسناد حسابداری و دفترداری
» نگهداری حسابها و مراكز هزینه به تعداد سطوح دلخواه قابل تنظیم با طول كدینگ مورد نیاز برای حسابها در كلیه سطوح
» امكان تنظیمات وسیع برای ارتباط حسابهای در سطوح مختلف به منظور انجام كنترل های سیستمی
» امكان نگهداری حسابها به تفكیك برنامه ها، فعالیت ها، برنامه های درآمدی، منابع تامین اعتبار، اعتبارات ملی و استانی و اعتبارات ابلاغی از سایر سازمانها با استفاده از حسابهای واحد بدون نیاز به قرار گرفتن آن بعنوان یك سطح از حساب
» امكان تعریف برنامه های اعتبارات جاری و برنامه های درآمدی مطابق با كلیه اطلاعات مندرج در موافقت نامه برای كلیه فعالیت ها و عملیات بصورت درختی و بدون محدودیت در تعداد سطوح
» در اختیار بودن پارامتر های قابل تعریف توسط كاربر علاوه بر اطلاعات مندرج در موافقت نامه ها برای هر دوره مالی
» امكان تعریف امور و فصول و برنامه ها و فعالیت ها بصورت سطوح نامحدود مطابق طبقه بندی سازمان برنامه بودجه
» امكان ارتباط امور و فصول و برنامه ها با برنامه های هزینه ای(موافقت نامه ها)
» امكان تعریف دستگاههای مجری و بهره بردار و مناطق جغرافیایی محل اجرای برنامه ها و فعالییت ها و ارتباط آن با موافقت نامه
» امكان تعریف فصول هزینه بصورت درختی بدون محدودیت در تعداد سطوح بصورت جداگانه و خارج از كدینگ حسابداری
» قراردادن فصول هزینه در هر سطح دلخواه از حسابها در یك یا هر چند سطح مورد نظر از فصول هزینه و ارتباط آن با برنامه های هزینه ای و فعالیت های زیر مجموعه آن
» امكان تعریف و تنظیم حساب های سنواتی و نگه داری مانده و كنترل آن به تفكیك سال و منبع تامین اعتبار برای هر برنامه
» امكان صدور اسناد حسابداری از كلیه زیر سیستم های مرتبط و سیستم عاملین ذیحساب و ذیحسابی های سازمانهای تابعه بصورت مستقیم پس از انجام كنترل های لازم
» امكان كنترل كلیه اسناد حسابداری بر حسب زیر سیستم و عاملین ذیحساب
» امكان استفاده از سندهای نمونه، یادداشت و شرح های نمونه جهت تسهیل در عملیات صدور سند حسابداری
» امكان پردازش اطلاعات حسابداری در فرم های اختصاصی بصورت بخشی مستقل و تبادل آنها با زیر سیستم بودجه جهت پردازش فرمهای اطلاعاتی مربوطه و تسهیلات وسیع برای پردازش و ثبت اطلاعات حسابداری جاری دولتی و تبدیل آن بصورت مستقیم و اتوماتیك به اسناد حسابداری بشرح ذیل:
1.             فرم پردازش اطلاعات اعتبار مصوب
2.             فرم پردازش اطلاعات تخصیص اعتبار
3.             فرم پردازش اطلاعات درخواست وجه
4.             فرم پردازش اطلاعات دریافت وجه
5.             فرم ابلاغ اعتبار
6.             فرم حواله:با استفاده از اطلاعات درج شده توسط واحد های مجری برنامه ها، انجام عملیات پرداخت های قطعی و غیر قطعی، و تبدیل آن بصورت اتوماتیك به سند حسابداری از امكانات قابل توجه این بخش میباشد.
» امكان پردازش اطلاعات قراردادها و الحاقیه های آن و ارتباط آن با برنامه ها و فعالیت های مربوطه.
» عملیات دریافت و پرداخت شامل امكانات كنترل حسابهای بانكی، صدور چك، نامه بانك، اعلام وصول، ارسال اعلامیه،ارسال بودجه، صدور فرم دریافت و پرداخت،صدور فرم های واریز مالیات و بیمه
» امكان تعریف دسته چك و كنترل چكهای صادر شده و باطل شده و استفاده در سیستم
» مغایرت گیری حسابهای بانكی با استفاده از اطلاعات صورتحساب و فلاپی و تهیه صورت مغایرت و اقلام باز و گزارش موجودی واقعی.
» كنترل اسناد دریافتی و پرداختی، در جریان وصول،تضمینات دریافتی و پرداختی برای حسابهای ارزی و ریالی (بصورت جداگانه) بصورت اتوماتیك،راس گیری چكها، امكان كنترل صدور چك پس از تامین اعتبار و تایید ذی حساب
» عملیات مربوط به مراكز فعالیت و هزینه شامل تعریف و تنظیم گروهها و مراكز فعالیت، مدیریتها، معاونتها و واحدهای مرتبط سازمانی به صورت درختی و تعداد سطوح دلخواه
» امكان ارتباط كلیه حسابها با هر یك از مراكز فعالیت، برنامه ها، منابع تامین اعتبار و امكانات وسیع مربوط به كنترل و سفارشی نمودن مراكز هزینه
» امكان تعریف و استفاده وسیع از معین های دریافت و پرداخت جهت پردازش حسابها
» نگهداری دفاتر و حسابهای مقداری، ریالی و ارزی و ارزی ریالی و استخراج ترازهای مقداری و ریالی
» امكان تنظیم و تعریف گزارشات عملكرد در قالب فرم های دوازده گانه تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی
» امكان نگهداری و پردازش اطلاعات حسابداری شعب به صورت عاملین ذیحساب، تنخواه گردانها، ذیحسابی های سازمانهای تابعه به صورت نامحدود ، استفاده و معرفی هر تعداد شعب و شركتهای تابعه و نگهداری كلیه اطلاعات حسابداری به صورت مستقل
» امكان تعریف دورهای مختلف مالی برای هر كدام از شعب و عاملین ذیحسابی و دوره متمم مالی تا پایان تیر ماه هر سال و امكان تبادل وسیع اطلاعات ، تنظیم و صدور اسناد حسابداری بر اساس خصوصیات هر یك از شعب و عملیات بستن حساب های شعب به سازمان اصلی و انتقال مانده بصورت اتوماتیك برای سال مالی بعد با امكان تغییر ساختار حسابها در سال مالی جدید
» گزارشات عملیاتی ماهانه جهت ارائه به سازمانهای نظارتی ذی ربط از جمله وزارت دارایی و دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه
» استخراج گزارشات متنوع و دلخواه و تهیه اطلاعات بدون نیاز به پردازش مجدد اطلاعات و حسابها بصورت جانبی و پارامتریك
» گزارشات كنترل نقدینگی
» استخراج گزارشات نهایی مصرف اعتبارات و عملكرد برنامه ها
» گزارشات برای حسابهای مقداری بر حسب واحدهای مقداری دلخواه در كلیه سطوح حسابها و دفاتر حساب
» گزارشات متنوع از دفاتر و تراز حسابها به تفكیك برنامه ها و منابع اعتبار و اعتبارات ابلاغی از سایر سازمانها و بر حسب مراكز هزینه و فصول هزینه
» امكان تولید گزارشات وسیع شامل دفاتر حسابها، هزینه، اعتبارات و ترازها

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب