اتوماسیون اداری

حسابداری تملك داراييهای سرمايه ای كنترل بودجه طرح و دريافت وپرداخت

چاپ مي كنمچاپ مي كنم


نگهداری حسابها و كنترل اطلاعات مالی بر حسب موافقت نامه ها و اعتبارات سالانه به تفكیك منابع تامین اعتبار و دستگاههای مجری و بهره بردار برای هر یك از طرحهای تملك دارایی سرمایه ای،پروژه ها، فعالیت های مربوطه و استخراج بهای تمام شده پروژه ها بر حسب فصول سرمایه گذاری در طی دوره اجراء،

كنترل بودجه ای لحظه ای، امكان استخراج گزارشات مقطعی و دوره ای، تهیه صورتهای مالی طرح در پایان دوره مالی به همراه عملیات دفتر داری و تنظیم حسابها جهت استفاده های درون سازمانی ار اهم فعالیت مدیران مالی و ذیحسابان دستگاههای اجرایی میباشد. زیر سیستم حسابداری تملك دارایی سرمایه ای بعنوان بخشی از سیستم یكپارچه توازن قابلیت های زیادی را جهت استفاده، در اختیار قرار میدهد . زیر سیستم فوق مطابق با مشخصات اعلام شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با طراحی و امكانات كاملا پیشرفته و امكان ارتباط و انتقال اطلاعات به دیگر سیستم ها پیاده سازی گردیده است.

قابلیتها و امکانات سیستم

 

» عملیات كامل مربوط به صدور اسناد حسابداری و دفترداری، نگهداری حسابها به تعداد سطوح دلخواه قابل تنظیم با طول كدینگ مورد نیاز برای حسابها در كلیه سطوح
» امكان تنظیمات وسیع برای ارتباط حسابها در سطوح مختلف به منظور انجام كنترلهای سیستمی شامل امكان نگهداری حسابها به تفكیك طرح ها و پروژه ها، فعالیت های پروژه،منابع تامین اعتبار، اعتبارات ملی و استانی، اعتبارات ابلاغی از سایر سازمانها با استفاده از حسابهای واحد و بدون نیاز به قرار گرفتن آن بعنوان یك سطح از حساب
» امكان تعریف طرح های تملك مطابق با اطلاعات مندرج در موافقت نامه برای كلیه پروژه ها، فعالیت ها و عملیات بصورت درختی تا سطح دلخواه كاربر و در اختیار بودن پارامترهای قابل تعریف توسط كاربر علاوه بر اطلاعات مندرج در موافقت نامه ها برای هر دوره مالی
» امكان تعریف منابع تامین اعتبار بصورت درختی و ارتباط آن با طرح ها و پروژه ها و حساب ها در سطح دلخواه و مورد نیاز بصورت كاملا پویا با هر نوع طبقه بندی بودجه ای
» امكان تعریف امور و فصول سرمایه گذاری و برنامه ها مطابق طبقه بندی سازمان برنامه و بودجه و ارتباط آن با طرحها، تعریف دستگاههای مجری و بهره بردار، مناطق جغرافیایی محل اجرای پروژه ها، طرحها و ارتباط آن با موافقت نامه طرحها
» امكان تعریف فصول هزینه سرمایه گذاری بصورت درختی و نامحدود بشكل جداگانه و خارج از كدینگ حسابداری » امكان تعریف سرفصل حسابها  و مراكز هزینه و واحدهای تابعه بصورت درختوارهای مستقل با تعداد سطح نامحدود ولینك آن بصورت ماتریسی با یكدیگر و سرفصل های بودجه ای دیگر برحسب نیاز
» قراردادن فصول هزینه در هر سطح دلخواه از حسابها در یك یا هر چند سطح مورد نظر از فصول هزینه و ارتباط آن با طرح ها و پروژه ها و فعالیت های زیر مجموعه آن » امكان تعریف و تنظیم حسابهای سنواتی و نگهداری مانده و كنترل آن به تفكیك سال و منبع تأمین اعتبار برای هر برنامه
» امكان صدور اسناد حسابداری از كلیه زیر سیستمهای مرتبط و سیستم عاملین و ذی حسابیهای سازمانهای تابعه به صورت مستقیم پس از انجام كنترلهای لازم
» امكان كنترل اسناد حسابداری بر حسب زیر سیستم و عاملین ذی حساب
» امكان استفاده از سندهای نمونه، یادداشت و شرح های نمونه جهت تسهیل در عملیات صدور سند حسابداری
» امكان پردازش اطلاعات حسابداری در فرمهای اختصاصی بصورت بخشی مستقل و تبادل آنها با زیر سیستم بودجه جهت پردازش فرمهای اطلاعاتی مربوطه و تسهیلات وسیع برای پردازش و ثبت اطلاعات حسابداری جاری دولتی و تبدیل آن بصورت مستقیم و اتوماتیك به اسناد حسابداری بشرح ذیل:
1.             فرم پردازش اطلاعات اعتبار مصوب
2.             فرم پردازش اطلاعات تخصیص اعتبار
3.             فرم پردازش اطلاعات درخواست وجه
4.             فرم پردازش اطلاعات دریافت وجه
5.             فرم ابلاغ اعتبار
6.             فرم حواله: استفاده از اطلاعات درج شده توسط واحدهای مجری برنامه ها، انجام عملیات پرداختهای قطعی و غیر قطعی، صورت وضعیت قراردادها با انجام كسورات، محسابات ذی حسابی و تبدیل آن بصورت اتوماتیك به سند حسابداری از امكانات قابل توجه این بخس میباشد.
» امكان پردازش اطلاعات قراردادها و الحاقیه های آن و ارتباط آن با برنامه ها و فعالیتهای مربوطه
» عملیات دریافت و پرداخت شامل امكانات كنترل حسابهای بانكی، صدور چك، نامه بانك، اعلام وصول ، ارسال اعلامیه ، ارسال وجه، صدور فرمهای واریز مالیات و بیمه
» امكان تعریف دسته چك و كنترل چكهای صادر شده و باطل شده و استفاده نشده در سیستم
» مغایرت گیری حسبهای بانكی با استفاده از اطلاعات صورتحساب بصورت دستی و فلاپی و تهیه صورت مغایرت و اقلام باز و گزارش موجودی واقعی
» كنترل اسناد دریافتنی و پرداختنی، در جریان وصول، تضمینات دریافتنی و پرداختی برای حسابهای ارزی و ریالی (بصورت جداگانه) بصورت اتوماتیك، سررسید چكها و اسنادو امكان كنترل صدور چك پس از تامین اعتبار و تایید ذیحساب
» عملیات مربوط به مراكز فعالیت و هزینه شامل تعریف و تنظیم گروهها ئ مراكز فعالیت، مدیریت ها، معاونتها، واحدهای مرتبط سازمانی بصورت درختی و بدون محدودیت در تعداد سطوح
» امكان ارتباط كلیه حسابها با هر یك از مراكز فعالیت، برنامه ها، منابع تامین اعتبار و امكانات وسیع مربوط به كنترل و سفارشی نمودن مراكز هزینه
» امكان تعریف و استفاده وسیع از معین های دریافت و پردازش حساب ها
» نگهداری دفاتر و حسابهای مقداری، ریالی و ارزی و ارزی ریالی و استخراج ترازهای مقداری و ریالی
» امكان تنظیم و تعریف گزارشات عملكرد در قالب فرم های دوازده گانه تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی
» امكان نگهداری و پردازش اطلاعات حسابداری شعب بصورت عاملین ذیحساب، تنخواه گردان ها، ذی حسابیهای سازمانهای تابعه بصورت نا محدود،استفاده و معرفی هر تعداد شعب و شركتهای تابعه و نگهداری كلیه اطلاعات حسابداری بصورت مستقل
» امكان تعریف دوره های مختلف مالی برای هر كدام از شعب و عاملین ذیحسابی و دوره متمم مالی تا پایان تیر ماه هر سال امكان تبادل وسیع اطلاعات، تنظیم و سدور اسناد حسابداری بر اساس خصوصیات هر یك از شعب و عملیات بستن حسابهای شعب به سازمان اصلی و انتقال مانده بصورت اتوماتیك برای سال مالی بعد با امكان تغییر ساختار حسابها در سال مالی جدید
» گزارشات كنترل نقدینگی
» گزارشات عملیاتی ماهانه جهت ارائه به سازمانهای نظارتی ذی ربط از جمله وزارت دارایی و دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه
» استخراج گزارشات متنوع و دلخواه و تهیه اطلاعات مورد نیاز بدون نیاز به پردازش مجدد اطلاعات و حسابها بصورت جانبی و پارامتریك
» استخراج گزارشات نهایی مصرف اعتبارات و عملكرد برنامه ها
» گزارشات مختلف برای حسابهای مقداری بر حسب واحد های مقداری دلخواه در كلیه سطوح حسابها و دفاتر حساب
» گزارشات متنوع از دفاتر و تراز حسابها به تفكیك برنامه ها و منابع تامین اعتبار و اعتبارات ابلاغی از سایر سازمانها و بر حسب مراكز هزینه
» امكان تولید گزارشات وسیع شامل دفاتر حسابها، هزینه، اعتبارات،ترازها
» استخراج گزارشات نهایی مصرف اعتبارات و عملكرد بودجه ای طرح ها

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب