اتوماسیون اداری

حسابداری حقوق و دستمزد (كليه استخدامها)

چاپ مي كنمچاپ مي كنم


پردازش دقیق و بهنگام اطلاعات حقوق ، دستمزد و مزایای پرداختی شامل احكام و قراردادهای استخدامی ،فوق العاده ها و اطلاعات كاركرد و .... با امكان انتقال اتوماتیك اطلاعات از سایر زیرسیستمها و همچنین امكان تنظیم و تعریف جداول و فرمولهای محاسباتی حقوق بصورت پارامتریك كه براحتی با تغییر قوانین و روشهای محاسبه و دستورالعملهای جدید قابل انطباق بوده و امكان حفظ سوابق آن نیز وجود داشته باشد

واز طرفی امكان تعریف و پردازش انواع وامها ،پس اندازها و كسورات اقساطی و غیراقساطی به منظور كنترل و محاسبه به موقع و استخراج گزارشهای متنوع و دلخواه با امكان انتقال دیجیتالی داده ها به استفاده كنندگان درون سازمانی و برون سازمانی، و امكان تبدیل و تلخیص نتایج حاصله به صورت مستقیم به سایر زیرسیستمها از جمله وظایف اصلی زیرسیستم حسابداری حقوق و دستمزد در هر سازمان می باشد. زیرسیتم حسبداری حقوق و دستمزد بعنوان زیرمجموعه سیستم یكپارچه توازن بگونه ای طراحی شده كه نیازها و اهداف فوق رابرای كلیه سازمانها و شركتهای دولتی و خصوصی با استفاده از امكانات و تنظیمات كاملا پارامتریك برآورده سازد.

قابلیتها و امکانات سیستم

 

» پردازش اطلاعات عمومی پرسنلی در ارتباط با زیر سیستم پرسنلی و صدور احكام و استفاده از اطلاعات مربوطه » امكان تعریف و محاسبه انواع استخدام و اقلام ریالی مندرج در احكام حقوقی و احكام تكمیلی با حفظ سوابق و تغیرات در قوانین مربوطه مطابق با قوانین استخدام كشوری، قانون قانون كار ویا هر نوع قانون استخدامی تعریف شده برای سازمان
» امكان تعریف انواع اقلام مربوط به مزایا و فوق العاده های محاسباتی خارج از حكم حقوقی بصورت پویا و نامحدود
» امكان درج احكام حقوقی بصروت مستقیم و یا انتقال اتوماتیك از زیر سیستم صدور احكام و طبقه بندی مشاغل در صورت استفاده از سیستم های یكپارچه و امكان كنترل و تایید جهت پرداخت
» امكان درج جداول مورد استفاده از جمله تشكیلات سازمانی، پستها و مشاغل، تقسیمات كشوری و... و یا استفاده از جداول پردازش شده در سیستم پرسنلی و صدور احكام
» امكان درج اطلاعات كاركرد ماهانه و معوقه و كلیه اطلاعات مربوط به اضافه كاری، غیبت،شیفت كاری، حق التحقیق،و حق مطلب، كارانه، شب كاری، تعطیل كاری،... و یا دریافت اطلاعات فوق از زیر سیستم حضور غیاب كاركنان بصورت مستقیم پس از  تاییدهای لازم
» امكان تعریف جداول محاسبه و فرمول های حاسباتی حقوق و مزایای كاركنان و محاسبات احكام اصلاحی و معوقه برای انواع استخدامها با امكانات كاملا پارامتریك و متنوع
» امكان پردازش احكام ماموریت كاركنان و یا انتقال اطلاعات ماموریت از زیر سیستم حضور و غیاب كاركنان
» امكان تعریف انواع وام ها و بدهیهای اقساطی كاركنان و تعیین اقساط ماهانه و امكان رتبه بندی در كسر آن و كنترل مانده و تعداد اقساط بصورت نامحدود
» امكان تعریف انواع پس اندازهای اداری و غیر اداری مورد نیاز و كسر آن بصورت ثابت و یا فرمولهای محاسباتی
» امكان تعریف انواع كسورات و پرداختهای كارمند و كارفرما بدون محدودیت و بصورت كاملا پارامتریك و نا محدود با امكان تخصیص مبالغ ثابت و یا فرمول های محاسباتی و حفظ سوابق مربوطه
» امكان تعریف انواع صندوق های بیمه و بازنشستگی و شعب آن و همچنین تعریف انواع بیمه های اجباری و تكمیلی و تعریف روشهای محاسباتی و دلخواه برای آن
» امكان تعریف و محاسبه پرداختهای موردی بر حسب نیاز با امكان درج در فیش حقوقی و یا خارج از فیش حقوقی ماهانه
» امكان تعریف پارامتر های ثابت محاسبه حقوق و بیمه برای هر نوع استخدام و قانون استخدامی و نگهداری سوابق آنها
» امكان ثبت و محاسبه اطلاعات تجمعی و پارامترهای ثابت و محاسباتی حقوق و بیمه هر یك از كاركنان و امكان تغییر و نگهداری سوابق راه اندازی اولیه سیستم و تغییرات بعدی آن
» امكان تعریف و تنظیم جداول مالیاتی و محاسبه مالیات برای بخشهای دولتی و خصوصی و نگهداری سوابق و امكان تغییر آن در زمانهای دلخواه بصورت پویا
» امكان محاسبه حقوق ماهانه برای هر یك یا گروه و یا همه كاركنان و همچنین محاسبه تفاوت افزایش حقوق مربوط به احكام اصلاحی و معوقه بصورت نامحدود
» امكان محاسبه و كنترل ذخیره سنوات خدمت كاركنان بر حسب نیاز و تنظیم های دلخواه در مقاطع زمانی مختلف و استخراج كلیه اطلاعات مربوط به بازخرید خدمت كاركنان و صدور سند حسابداری
» امكان محاسبه ذخیرهمرخصی استفاده نشده پرسنل در زمانهای دلخواه با امكان صدور اسناد حسابداری مربوطه بصورت اتوماتیك
» امكان تعریف و ارتباط كلیه اقلام پرداخت (هزینه) و كسورات و پرداختها و وام ها با سیستم حسابداری بصورت سطوح حساب و یا مرتبط با حسابها و یا فصول هزینه در حسابداری دولتی جهت صدور سند حسابداری بصورت اتوماتیك
» امكان ارتباط كلیه پرداختها و پرسنل به مراكز هزینه و یا طرح ها و پروژه ها و قراردادها به منظور تفكیك و تخصیص پرداخهای پرسنلی به مراكز هزینه و فعالیت ویا طرح ها و پروژه ها در اسناد حسابداری
» استخراج گزارشهای متنوع همانند لیست بانك، بیمه و بازنشستگی، خخدمات درمانی، بیمه عمر و سایر لیست های ثابت استخراجی مورد نیاز ماهانه
» استخراج گزارشهای متنوع و پارامتریك از اطلاعات حقوق شامل فیش حقوقی، لیست های كلی حقوق،گزارش از انواع وام ها و پس اندازها، پرداختها و كسور متفرقه و كسورات كارمند و كار فرما
» استخراج گزارشات متنوع عملیاتی، كنترلی، مدیریتی، مقایسه ای و نموداری
» امكان استخراج لیست دارایی ، درخواست وجه و دیسكت دارایی جهت سازمانهای دولتی
» امكان تجمیع اطلاعات واحدها جهت استخراج لیست دارایی ودرخواست وجه ودیسكت دارایی برای سازمانهایی كه دارای واحدهای تابعه هستند

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب