اتوماسیون اداری

اموال دولتی وجمعداری اموال

چاپ مي كنمچاپ مي كنم


ثبت، نگهداری و كنترل اموال در سازمانها وزارتخانه های دولتی یكی از وظایف اصلی ذیحسابان و مدیران مالی میباشد. بكارگیری فرمها و دستورالعمل های وزارت امور اقتصادی و دارائی، همچنین استخراج گزارشهای لازم به منظور ارائه به واحد اموال این وزارت خانه و سایر دستگاههای نظارتی به همراه بكارگیری دستورالعمل ها و فرمهای طراحی شده درون سازمانی، از اهم فعالیت های كنترلی و مستند سازی اموال محسوب میشود.

در صورتی كه اطلاعات فرمها بصورت كامل و به موقع ثبت شوند امكان استخراج هر نوع گزارش و كنترل فراهم خواهد شد. سیستم اموال دولتی و جمعداری اموال بعنوان یكی از زیر سیستم های یكپارچه توازن به گونه ای طراحی شده كه علاوه بر امكان ثبت و پردازش كلیه اطلاعات و استخراج گزارش های مورد نظر وزارت دارایی بر اساس قالب های اعلام شده، امكانات فراوان دیگری از جمله محاسبات استهلاك برای دارایی همانند سیستم حسابداری دارایی ثابت شركتها در اختیار كاربران قرار میدهد. سیستم اموال دولتی و جمعداری اموال جهت استفاده در سازمانها و موسسات دولتی مطابق با مشخصات اعلام شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است

سيستم اموال دولتي و جمعداري اموال طي نامه شماره 14234/51 تاريخ 30/03/1391 موفق به اخذ تاييديه از اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گرديده است.

قابلیتها و امکانات سیستم

 

 »امكان ثبت فرآيندهاي اموال مطابق بخشنامه شماره 184002/21854/51 تاريخ 12/11/87 وزارت دارايي 

» امكان تعریف انواع گروهها و طبقات اصلی و فرعی اموال غیر مصرفی منقول با گروه بندی مورد نظر » امكان تعریف انواع گروهها و طبقات انواع اموال غیر منقول، انواع ملك و .... با هر نوع گروه بندی
» امكان تعریف انواع اموال نامشهود و حق الامتیاز و اشتراكها، سرقفلی، حق الانشعاب استفاده از خدمات عموم
» امكان تعریف جمعداران و امنای اموال و ارتباط آن با سیستم پرسنلی
» امكان تعریف انواع مراكز هزینه، واحدهای سازمانی، تحویل گیرندگان و تحویل دهندگان و با امكان ارتباط و استفاده از اطلاعات سیستم پرسنلی دفتر دار
» امكان تعریف نرخها و جداول محاسبه استهلاك و اختصاص آن به گروهها و طبقات دارایی و یا پلاك خاص
» امكان تعریف انواع قراردادها و پروژه ها، محل و مكان های استقرار
» امكان ثبت مشخصات اموال رسیده مطابق فرمهای  وزارت دارایی با مشخصات كامل فنی و ظاهری اموال و سایر مشخصات مورد نیاز و در نظر گرفتن 15قلم اطلاعاتی آزاد برای ثبت مشخصات اضافه
» امكان تنظیم و صدور اسناد حسابداری تملك و هزینه ای بصورت مستقیم از فرم های اموال رسیده و فرستاده و سایر فرم های اطلاعاتی سیستم اموال
» امكان ثبت اموال مصرفی و در حكم مصرفی و كنترل موجودی آن با امكان ارتباط با كدینگ انبار و تبدیل حواله انبار به قالب اموال مصرفی رسیده وزارت دارای
» امكان ثبت اطلاعات خری و دوره ضمانت یا گارانتی و مشخصات فروشنده برای كلیه اموال و همچنین اطلاعات فروش، مجوز و شرایط فروش و خریدار
» امكان ثبت و پردازش اطلاعات اموال امانی و استیجاری بصورت كامل و برقراری كنترل های لازم همانند سایر اموال
» امكان ثبت صدور مجوزهای لازم جهت اموال فرستاده از سازمان
» امكان ثبت و پردازش اطلاعات انواع اموال مربوط به طرح های تملك دارایی سرمایه ای به تفكیك هر طرح و یا پروژه و برقراری كنترلهای لازم همانند سایر اموال
» امكان ثبت اطلاعات بیمه و قراردادهای بیمه برای اموال بصورت گروهی و موردی
» امكان پردازش و ثبت عملیات تجدید ارزیابی اعم از استخراج اطلاعات و فرم های اولیه و ثبت داراییهای تجدید ارزیابی شده برای هر چند مرحله مورد نیاز برای تجدید ارزیابی با حفظ سوابق بهای تمام شده و تجدید ارزیابی های قبلی بصورت موازی در سیستم تا زمان دلخواه
» امكان ثبت اطلاعات محل و مكان استقرار، جابجایی و نقل و انتقالات درون سازمانی و برون سازمانی بصورت نامحدود
» امكان ثبت تعمیرات اساسی، دوره ای و .... در كارت های جداگانه برای هر دارای
» امكان ثبت اطلاعات خروج اموال (اموال فرستاده) و بعللی بر كنار شده، اسقاط، فروش، انتقال، اهداء، امانت دهی، معدوم به علت حوادث طبیعی ،... و همچنین اطلاعات مربوط به اموال اجاره ا
» امكان عملیات تجمیع و تفكیك پلاك ها و تغییر طبقه بندی و گروه بندی لموال بر حسب نیاز
» امكان تهیه و چاپ كلیه صورت جلسات مربوط به اموال رسیده و فرستاده و فروش رفته و انتقال قطعی، پروانه خروج و امكان استخراج كلیه قالبهای مربوط به ثبت و مستند سازی اموال
» امكان ثبت مشخصات اموال غیر منقول، وضعیت مالكیت، وضعیت ثبت
» امكان درج اطلاعات صورت برداری و مشاهده جمعداران اموال و ثبت اطلاعات و استخراج كسر و اضافی و تغییرات احتمالی اموال و چاپ فرم های مربوطه
» امكان تعیین روش استهلاك و محاسبه استهلاك و گزارشگیری استهلاك در مقاطع دلخواه همانند سیستم اموال و دارایی ثابت شركتها
» امكان استخراج كلیه فرمها دفاتر و گزارشهای مورد نیاز مطابق فرمتهای وزارت دارای
» امكان استخراج گزارشهای مدیریتی، نموداری، كاربردی، كنرلی و تنظیم، استخراج و چاپ بر حسب نیاز كاربر
» امكان استخراج فایلهای مورد نظر دارایی از سیستم 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب