اتوماسیون اداری

خريد و تداركات

چاپ مي كنمچاپ مي كنم


زیرسیستم خرید و تداركات داخلی به منظور انجام عملیات مربوط به پیش بینی و برنامه ریزی و كنترل فعالیات های روزانه واحدهای تداركاتی و خرید بصورت یكپارچه با سایر زیرسیسمتها مجموعه توازن طراحی گردیده است كنترل عملیات از مرحله درخواست كالا تا تحویل كالای خریداری شده به انبار از جمل وظایف این زیرسیستم می باشد.  

قابلیتها و امکانات سیستم

 

» امكان تعریف كالاها و خدمات بصورت درختی و سطوح تا محدود (یكپارچه با سیستم انبار
» امكان تعریف و گروه بندی مراكز و سازمان خرید و همچنین كاركنان و عوامل خرید
» امكان تعریف قراردادها بصورت درختی و نامحدود
» امكان گروه بندی و تعریف پروژها بصورت درختی و نامحدود
» امكان تعریف گروههای تامین كننده و فروشنده بصورت درختی و سطوح نامحدود
» امكان تعریف كارپردازان و ماموران خرید و گروه بندی آنها
» امكان ارتباط و گروههای كالا و خدمات با تامین كنندگان خاص
» امكان تعریف قوانین و مقررات بصورت گروه بندی شده و دلخواه كاربران
» امكان تعریف و استفاده از واحدهای سازمانی و مراكز هزینه در سایر سیستم ها
» امكان تعریف اطلاعات پایه خرید بصورت پارامتریك و استفاده در سیستم شامل انواع خرید، روش خرید، نوع معاملات، هزینه ها و كسورات خرید
» امكان تعریف ظوابط عوارض، كسورات، هزینه ها و تخفیفات خرید بصورت نامحدود و پارامتریك
» امكان درج پیش بینی خریدسالیانه كالا و خدمات به تفكیك واحدهای سازمانی مراكز هزینه و....
» امكان درج زمانبندی خرید كالا و خدمات و صدور فرم زمانبندی
» امكان صدور فرم درخواست كالا توسط كاربران و طی مراحل تایید و تصویب
» امكان صدور فرم درخواست خرید
» امكان صدور فرم دستور خرید
» امكان صدور فرم استعلام بهاو پیش فاكتور برای هردستور خرید به دتعداد استعلام دریافتی دلخواه
» امكان صدور فرم سفارشات خرید/ قرارداد خرید
» امكان صدور فرم فاكتور، صورتحساب و صورت وضعیت های ارائه شده
» امكان صدور فرم زمانبندی رسید و تحویل كالا (فرم ارسال كالا)
» امكان صدور فرم برگشت از خرید و مرجوعی خرید
» امكان صدور فرم صدور برگ ترانزیت و تحویل مستقیم
» امكان ارتباط با سیستم حسابداری ،انبار و كمیسون معاملات بصورت كامل
» امكان صدور سند حسابداری برای فرمهای مورد نیاز با تنظیمات دلخواه
» امكان استخراج گزارشات متنوع و مورد نیاز كاربران

 

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب